zaterdag 15 mei 2010

INTERNATIONALE DAG VAN HET GEZIN


De Verenigde Naties heeft het jaar 1994 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Het Gezin. Gedurende dit jaar en vele jaren daarna werd bijzondere aandacht besteed aan de noden van gezinnen. Het gezin als kleinste eenheid is de hoeksteen waarop elke gemeenschap steunt. Jaarlijks wordt een speciaal thema door de U.N. aangegeven als aandachtspunt. Evenwel staat steeds centraal de verschillende vormen van gezinnen met bijzondere aandacht voor eenouder en extended (grote gezinnen bestaande uit meerdere familieleden waaronder ook grootouders) gezinnen.

Dit jaar is als het thema “Het effect van migratie op gezinnen” wereldwijd gekozen.

Suriname staat bekend om haar migratie-vriendelijk beleid naar personen en hun gezinnen toe, evenwel volgens verdragen en de Surinaamse wet en regelgeving. Ook vanuit Suriname zijn gezinnen geëmigreerd naar verschillende landen en wij wensen dat zij ook een menswaardig bestaan kunnen opbouwen in het ontvangende land.

Deze dag van het Gezin heeft een speciale betekenis voor De Nationale Partij Suriname die onderkent dat het gezin de basis is van elke goede samenleving. Zonder versterking van het gezin zal er geen duurzame ontwikkeling op gang komen. De Nationale Partij Suriname richt zich daarom op gezinnen in het algemeen maar meer nog op gezinnen die overheidssteun nodig hebben.

* In dat licht wordt specifieke ondersteuning gegeven door prenatale zorg aan de zwangere vrouw aan te bieden.
* Ook begeleiding en testen van zwangere vrouwen op het HIV virus is van groot belang ter bescherming van het ongeboren kind.
* Elke baby kan op kosten van de staat ingeënt worden tegen verschillende ziekten.
* Babyvoeding wordt jaarlijks gesubsidieerd voor een bedrag van ongeveer SRD 3.3 miljoen.
* Schoolvoeding in de vorm van een broodje op school wordt gratis verstrekt.
* Jaarlijks wordt aan ongeveer 6.500 kinderen schooluniform verstrekt.
* Schoolvervoer voor kinderen in de districten is gratis. Op jaarbasis draagt de staat het bedrag ad. SRD18.4 miljoen hiervoor bij.
* Totnutoe zijn er uit het Studiefonds van de Overheid 500 leningen verstrekt aan ADEK studenten en 41 voor het IOL, terwijl het bedrag ad SRD. 3.9 miljoen dit jaar ter beschikking van studenten is.


MORO e DORO

* In de komende jaren zal verder gewerkt worden aan begeleiding van gezinnen met het accent op kansarme gezinnen. Het project gezinscoaching zal opgevoerd worden met het uiteindelijke doel de gezinnen financieel en maatschappelijk zelfstandig te maken. Hiervoor zullen speciale trainingen mede gericht op vrouwen uitgevoerd worden.
* Kindertoeslag zal verhoogd worden naar een acceptabel/realistisch niveau.
* Kindersterfte zal verder tegen gegaan worden.
* Er zal gezorgd worden voor voldoende en professionele kinderopvang (crèches), terwijl simultaan programma’s uitgevoerd zullen worden om kinderen weer in het gezin te kunnen onderbrengen.
* Huisvesting zal verder aangepakt worden.
* Buurtontwikkeling met adequate sportfaciliteiten die tevens gebruikt kunnen worden voor recreatie waaronder cultuur, zang en dans evenementen voor kinderen in het bijzonder zal tevens één van de speerpunten zijn van de Nationale Partij Suriname.


MORO E DORO

UW NPS/NIEUW FRONT KANDIDAAT VOOR DE NATIONALE ASSEMBLEE MR. RUTH J. WIJDENBOSCH –GEWEZEN VOORZITTER VAN NATIO-NALE COMMISSIE JAAR VAN HET GEZIN--FELICITEERT DE SURINAAMSE GEMEEN-SCHAP MET DE INTERNATIONALE DAG VAN HET GEZIN.

MR. RUTH J. WIJDENBOSCH is ook op Facebook ►

Geen opmerkingen: