dinsdag 18 mei 2010

De ontwikkelingsvisie van de NPS

De geschiedenis toont aan dat de NPS altijd een voor de tijd en op de
toekomst gerichte en geschikte visie voor Suriname heeft gehad.
Anno 2010, wordt de ontwikkelingsvisie van de partij in het
verkiezingsprogramma 2010 als volgt gedefinieerd.

Suriname is een vredige natie:

• die op principes van vrijheid en democratie is georganiseerd
• waarin een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen
• gevormd door haar eigen geïntegreerde Multi-etnische samenleving met
erkenning en respect voor de harmonische interacties tussen de delen van
onze cultuur, waardoor ze weerbaar en onafhankelijk zijn
• waarin alle burgers, organisaties, instituten en anderen hun
verantwoordelijkheden kennen en zich productief inzetten
• met een hoog niveau van ontwikkeling, educatie, welvaart en welzijn op
economisch, sociaal en maatschappelijk gebied
• welke de rechtsstaat, de samenleving, het milieu en het individu
respecteert
• die op effectieve en voorbeeldige wijze in internationale politieke,
sociale, culturele en economische activiteiten participeert
• die haar ontwikkeling zoveel mogelijk op eigen kracht zal financieren
• die aan alle Surinamers, op elk maatschappelijk gebied, gelijke
ontwikkelingskansen biedt.

Wat betekent de NPS visie voor ons onderwijs systeem?

Het Surinaams onderwijs systeem zal:

• de jeugd van Suriname degelijk voorbereiden op het aspect van personen
verkeer van de regionale integratie binnen de Caricom, met de nadruk op
communicatie (vreemde talen, zowel conversatie als business
correspondentie) en bedrijfskundige en (cultuur) management vaardigheden;
• de jeugdige Surinaamse man en vrouw de vaardigheden bijbrengen voor de
snelst groeiende sector binnen onze economie, namelijk de diensten
sector. Hiertoe behoren o.a. vaardigheden voor toerisme, ICT,
telecommunicatie, transport enz.;
• de jeugd van Suriname voorbereiden op een verder ontwikkelde landbouw
sector met nieuwe producten voor nieuwe markten, waarbij de toegevoegde
waarde aan de landbouw producten in Suriname plaatsvindt;
• de jeugd van Suriname voorbereiden op de groene economie met de nadruk
op schone technologieën die minder uitlaatgassen produceren en andere
alternatieve vormen van energie;
• de jeugd van Suriname voorbereiden om de traditionele mijnbouw sector
verantwoord verder te ontwikkelen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat
komende generaties ervan kunnen profiteren.

Wat betekent de NPS visie voor economische ontwikkeling en economische
integratie van Suriname?

In de toekomstige Surinaamse economie:

• zal de diensten sector verder uitgroeien tot de grootste sector, die
ook overeenkomstig zal zorgen voor verdien capaciteit, innovatie,
werkgelegenheid en kansen voor jonge ondernemers;
• zal er voldoende werkgelegenheid gecreëerd worden voor de jeugd in de
ICT sector, waarbij het bedrijfsleven gestimuleerd wordt om
investeringen te plegen in de ICT infrastructuur. De opzet van een ICT
dorp zal hierbij centraal staan. De overheid zal als belangrijke
stakeholder een beleid voeren waarbij alle wijken de beschikbaarheid
krijgen over ICT technologie. Het telecommunicatie beleid zal erop
gericht zijn om elke huishouding te voorzien van een internet aansluiting;
• zal de transport sector een grote bron van economische kansen zal zijn
vanwege het aspect van vrij verkeer van goederen binnen de regionale
integratie en verhoogde economische activiteiten;
• zullen de traditionele exporten aangevuld worden met producten waarbij
meer toegevoegde waarde in Suriname plaatsvindt. Denk maar aan
voorverpakte "moksi alesie" bestemd voor de Amerikaanse markt naast de
exporten van bulk rijst;
• zal het land een belangrijke "conferentie destinatie" worden. Door de
investeringen in hotels beschikt het land nu over bijna alle
ingrediënten om jaarlijks gastheer te zijn voor minstens 8 grote
internationale conferenties, die voor de horeca sector (hotels,
restaurants, taxi's, crafters, hair salons, muzikanten enz) een
belangrijke bron van inkomsten zal zijn.
• zal ons land een broeinest worden van ondernemers daar ondernemers
welvaart scheppen. Het toenemend ondernemerschap in combinatie met
onderwijs, zullen zorgen dat welvaart alle groepen in Suriname bereikt.
• zal de Surinamer optimaal profiteren van de kennis economie die er zal
zijn in ons land. Kennis moet een belangrijk export product van Suriname
worden die ons welvaart niveau omhoog zal tillen.


Wat betekent de NPS visie voor cultuur binnen onze samenleving?

De verdien capaciteit van de sector cultuur moet omhoog door middel van
een correcte toepassing van intellectuele eigendoms rechten.
Dit is een moeilijk proces maar de voorbereidingen zijn reeds in volle gang.
Op deze manier kunnen Surinaamse muzikanten en artiesten met hun
creativiteit wereldwijd op dezelfde manier verdienen als de Jamaicanen
met reggae, de Trinidadianen met Soca en de Puertoricanen met Salsa.

De toerisme sector zal voldoende mogelijkheden bieden aan de sector
cultuur (dans, toneel, craft, kunst, art) zodat inkomsten van deze
sector ook zullen toenemen.

Wat betekent de NPS visie voor de ontwikkeling van de landbouw sector in
Suriname?

De Surinaamse jeugd zal de landbouw sector als duurzame ontwikkelings
sector beschouwen door:
• verbeteringen in kleinschalige landbouw, waaronder beter groeizaad,
logistiek, landbouw coöperaties, management van kleinschalige landbouw
en landbouw onderwijs in alle cruciale gebieden;
• landbouw een wetenschappelijk karakter krijgt met hogere salarissen;
• voldoende financierings capaciteit van de landbouw sector door de
commerciële banken met ondersteuning van de overheid.
Verder moet de voedselverwerkings industrie naar een hoger niveau
waarbij nieuwe agrarische producten zullen worden vervaardigd voor niet
traditionele nieuwe markten zoals de VS.
Ook niet traditionele export producten zoals water en bevroren vis
moeten grote verdieners worden.

Wat betekent de NPS visie voor de beleving van de democratie in Suriname?

Het is de opvatting van de NPS dat de Suriname jeugd zich het best kan
ontwikkelen als de volgende condities aanwezig zijn:

• versterkte democratische instituten (zoals de Trias Politica, de
Rekenkamer, de CLAD, gedecentraliseerd districts bestuur) waardoor
Suriname politiek en economisch niet wederom geïsoleerd raakt in een
tijd van economische integratie en coöperatie;
• beheersbare criminaliteit met een goed functionerende rechterlijke
macht, waardoor de leef en studie omgeving van de jeugd daadwerkelijk
ontwikkeling van de jeugd stimuleert en garandeert;
• rolmodellen, zowel in huis, in onderwijs instituten, religieuze
instellingen en in de politiek. Deze rolmodellen moeten van onbespraakt
gedrag zijn.
• veiligheid en eerbiediging van mensenrechten, die in een westerse
wereld een basis voorwaarde zijn voor ondernemersvrijheid, particuliere
initiatieven en de bereidheid van de zowel de lokale en internationale
financierings instituten om economische ontwikkeling te financieren.

Wat betekent de NPS visie voor productie en ondernemerschap?

Suriname is een vredige natie, gezegend met vele natuurlijke
hulpbronnen, vruchtbare gronden en een creatieve bevolking.

• De productie in de natie is gebaseerd op de principes van het vrije
ondernemerschap. Het vrije ondernemerschap wordt zoveel mogelijk door de
Staat gefaciliteerd en gestimuleerd. Van de ondernemers verwacht de NPS
dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• De ondernemers en de burgers moeten kunnen gedijen op basis van
principes van vrijheid en democratie.
• Aan alle burgers, moeten op elk maatschappelijk gebied gelijke
ontwikkelingskansen worden geboden.
• De productie dient waar mogelijk zoveel mogelijk regionaal te worden
gespreid.
• Een ieder moet de kans worden geboden om zich volledig te ontplooien
en te ontwikkelen.
• De natie moet op den duur de investeringen die zij van belang acht
voor haar ontwikkeling zoveel mogelijk op eigen kracht financieren.
Voor degenen die om welke redenen niet mee kunnen staat de NPS een ruim
pakket van sociale zekerheid voor, waardoor in ieder geval de
basisbehoeften van deze groep kunnen worden gedekt.
Wat betekent de NPS visie voor ons milieu?
De NPS wenst een natie waar burgers, organisaties en instituten de
rechtsstaat, de samenleving, het milieu en het individu respecteren. Het
milieu moet op verantwoordelijke wijze worden beheerd.

Geen opmerkingen: