dinsdag 21 juni 2011

De hypocrisie van de Coalitie

Ampere en maand geleden diende de NPS samen met haar partners in het Nieuw Front een motie in met betrekking tot onze Veiligheid waarin zij de regering opriep om een aantal maatregelen te treffen naar aanleiding van onder andere de ernstige verruwing en relatieve toename van de zeer ernstige vormen van geweldscriminaliteit en de zorgwekkende toename is van het onveiligheidsgevoel in de samenleving en afname van het vertrouwen in de samenleving in het gevoerd justitieel en politioneel beleid.
Instede de NDP gedomineerde coalitie haar ondersteuning aan de motie gaf deed ze het voorspelbare: “IK STEM TEGEN”! Het is jammer te constateren dat de coalitie niet in staat is uit te groeien tot een onafhankelijke fractie in het parlement die de TRIAS POLITICA verder inhoud te geven.
Wij herinneren ons nog de perikelen toen er debat was over de wurgende Government take en het informeel "Structureel Verbetering Programma". De Uitvoerende macht in de person van de President heeft toen een spoed vergadering met de NDP fractie belegd in de vergaderzaal op het Kabinet samen met de adviseurs Jules Wijdenbosch en Errol Alibux, en de volksvertegenwoordigers die door het VOLK zijn gekozen een schrobbering van jewelste heeft gegeven en hun opgedragen heeft de regering ongeconditioneerd te ondersteunen. Met andere woorden hun tot een “RUBBER STEMPEL FRACTIE” te hebben gedegradeerd.

Wat zien wij gebeuren na de motie:
Volgens minister M.Miesidjan wordt de Korpschef D.Braam ontheven vanwege de huidige criminaliteitssituatie.
De NPS constateert dat de politieke hypocrisie ten top heerst binnen de huidge coalitionele politieke constellatie.Ondanks de oppositie heeft aangegeven dat de criminaliteit verruwt en relatief toeneemt en er maatregelen op beleidsgebied moeten worden genomen, heeft de NDP gedomineerde coalitie het weggestemd om met”hangende politieke pootjes” maatregelen zoals voorgesteld in de motie te willen nemen.
Echter zullen wij pas een veilig gevoel en een afnamen van de criminalitiet hebben als ere en visie is voor het aanpakken van de toegenomen criminaliteit.In feite zou de Minister van Justitie en Politie de eer aan zichzelf moeten houden en politieke consequenties moeten verbinden aan het falend beleid van hem sinds zijn aantreden.Instede zien wij wederom dat hard werkende Surinamers met het hart op de juiste plek worden ontheven vanwege “nieuwe beleidsinzichten(?).

NPS Persdienst

maandag 20 juni 2011

donderdag 16 juni 2011

dinsdag 14 juni 2011

Motie beknotting persvrijheid


Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale assemblee ter goedkeuring aan te bieden.Paramaribo, 19 mei 2011
De Nationale Assemblee,
Gelezen:
- de Grondwet van Republiek Suriname,
- het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten,
- het Verdrag bevattende de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
- het Amerikaans Verdrag van de Rechten en Verplichtingen van de Mens,
- de Amerikaanse Mensenrechten Conventie,

Overwegende:
- het besluit van de Surinaamse Journalisten Vereniging, dd. 13 mei 2011,
- de mededelingen van de media met betrekking tot zeer discriminerende maatregelen van de regering tegen het “Dagblad Suriname” en het avondblad “De West”, inhoudende uitsluiting van mogelijkheden waartoe deze bladen tot voor kort het recht en de gelegenheid hadden,
- het feit dat het recht op vrije meningsvorming en vrije meningsuiting via drukpers en of andere communicatie middelen zowel nationaal als internationaal een erkend fundamenteel mensenrecht is en behoort tot het hoogste goed van de mens en derhalve ten alle tijde dient te worden gerespecteerd,
- het feit dat zowel nationaal als internationaal rechtelijk het verboden is om, wie dan ook, op welke grond, omstandigheid of status dan ook, te discrimineren.

Besluit:
- vast te stellen dat gemeld Regeringsbesluit m.b.t. “Dagblad Suriname” en “De West” een zeer ernstige inbreuk is op de persvrijheid in Suriname, en flagrant in strijd is met zowel nationaal als internationaal recht ter zake vrije meningsvorming en vrije meningsuiting,
- eveneens vast te stellen dat de Regering met het bovengemeld besluit discriminerend is  opgetreden en wel in strijd met onze Grondwet en met internationale rechtsregels ter zake verbod op discriminatie,
- de Regering op te roepen om met onmiddellijke ingang, een beleid te hebben waarmee voorkomen wordt dat Regering wederom zich schuldig maakt aan beknotting van de persvrijheid en aan discriminatie tegen wie dan ook, en de werkrelatie met de gemelde bladen te herstellen

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie bezoek president aan DNA


Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer, krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.
Paramaribo,  19 mei 2011
De Nationale Assemblee,
Overwegende,
 • dat de President van Republiek Suriname publiekelijk heeft aangegeven, dat hij, alleen in de door de Grondwet uitdrukkelijk aangegeven gevallen,  De Nationale Assemblee vergaderingen verplicht is te bezoeken,
 • dat de Grondwet aangeeft dat de wetgever, de regering en de overige overheidsorganen de bepalingen van de Grondwet in acht nemen,
 • dat de Grondwet eist dat de President verantwoording aflegt aan De Nationale Assemblee,
 • dat de Grondwet aangeeft dat de uitvoerende Macht berust bij de President,
 • dat de Grondwet aangeeft dat de President het opperbevel der strijdkrachten voert,
 • dat de Grondwet aangeeft dat de President de leiding heeft over de buitenlandse politiek,
 • dat het ambt van de President alleen kan worden waargenomen in de door de Grondwet artikel 98 aangegeven gevallen, namelijk indien de President buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen, indien de President de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd, zolang de President ontbreekt of afwezig is en, indien in het geval voorzien in artikel 140 van de Grondwet een vervolging tegen de President wordt ingesteld;


Besluit:
- af te wijzen de stelling van de President, dat hij, alleen in de door de Grondwet uitdrukkelijk genoemde gevallen, verplicht is persoonlijk aan De Nationale Assemblee verantwoording af te leggen,
- vast te stellen dat artikel 90 van de Grondwet duidelijk aangeeft dat de President verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblee,
- vast te stellen dat uit het stelsel van de Grondwet volgt, dat de President ook verplicht is in De Nationale Assemblee  verantwoording af te leggen, in gevallen van behandeling van onderwerpen waarin het belang van verantwoording door de President  duidelijk aanwezig is, eveneens in gevallen waarin hij, de President, daartoe door De Nationale Assemblee is uitgenodigd,

en gaat over tot de orde van de dag.

DNA veiligheidsbegroting 2011


Ondergetekenden,
Allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring voor te leggen,
Paramaribo, 19 mei 2011.
De Nationale Assemblee,
Overwegende, 
  • Dat de president stelt in zijn toespraak dat ontwikkeling een hoge prioriteit geniet binnen zijn beleidsvisie, waarbinnen de mens centraal staat
  • Dat het bekend is dat veiligheid een basis voorwaarde is voor de ontplooiing van de mens over het algemeen en tevens een randvoorwaarde vormt voor de ontwikkeling van het land, de aantrekking van investeringen en de bevordering van toerisme,
  • Dat veiligheid bijdraagt tot de versterking van waarden en normen in de samenleving en geeft veiligheidsgevoel aan de burgers in de samenleving,
  • Dat de aanwezigheid van veiligheid rechtsstaatversterkend werkt en vertrouwen schept in het overheidsbestuur, en de dat veiligheid de leefbaarheid van de samenleving tevens bevordert,
  • Dat tot negen maanden geleden geïnvesteerd werd in het veiligheidsbeleid naar alle sectoren toe, hetgeen geleid  had tot een optimaal veiligheidsniveau,
  • Dat er voldoende vertrouwen was in het veiligheidsbeleid met ook aandacht voor een gericht slachtofferbeleid.

In aanmerking nemende,
  • Dat Suriname thans geconfronteerd wordt met een ernstige verruwing en een absolute en relatieve toename van de zeer ernstige vormen van geweldscriminaliteit
  • Dat de systematische ontkenning door de Regering over de toename en verruwing van de criminaliteit, geleid heeft tot verergering, omdat speciale maatregelen om dit terug te dringen uitgebleven zijn.
  • Dat er een zorgwekkende toename is van het onveiligheidsgevoel in de samenleving en afname van het vertrouwen in de samenleving in het gevoerd justitieel en politioneel  beleid
  • Dat signalen vanuit de samenleving, belangenorganisaties, het Parlement, en ook vanuit het buitenland over toename van criminaliteit en onveiligheid, constant worden genegeerd en worden afgehandeld met de reactie “ er niks aan de hand is”, waardoor maatregelen ook uitblijven, met als gevolg verdere verruwing en toename van de criminaliteit.
  • Dat het resultaat is behoorlijke angst in de samenleving en demotivatie bij de politie, vanwege slechte bejegening van het politiepersoneel en het uitblijven van de nodige investeringen in de politieorganisatie.
  • Dat de Regering nog niet in staat is gebleken om de criminaliteit effectief en structureel aan te pakken, ondanks de vele beloften die gedaan worden.
  • Dat er op dit moment een crisis is op het gebied van veiligheid, welke ook negatieve effecten heeft naar andere sectoren
  • Dat door de president genoemde ontwikkelingsvisie over de mens, het ondernemerschap en de productie op dit moment ernstig bedreigd worden door de heersende onveiligheid.
  • Dat het parlement kennisgenomen heeft van de mededeling van de president dat het ontwikkelende en goedgekeurde Nationaal Strategisch Veiligheidsplan als leidraad zal dienen voor het uit te voeren veiligheidsbeleid van de Regering.

  Besluit: 
 • De Regering op te roepen het Nationaal Strategisch Veiligheidsplan zo spoedig mogelijk integraal te implementeren voor de onmiddellijke indamming de heersende criminaliteitsgolf.
 • De regering op te roepen zich niet te beperken tot “preventief toezicht” alleen, maar integrale maatregelen te treffen w.o. dadergerichte maatregelen, om de criminaliteit daadwerkelijk terug te dringen en het veiligheidsgevoel terug te brengen.
 • De regering op te roepen het Nationaal Strategisch Veiligheidsplan te verzenden naar De Nationale Assemblee.
 • Het parlement op te roepen een “veiligheidscommissie“ in het leven te roepen om de veiligheidssituatie in het land en het veiligheidsbeleid van de regering te monitoren.

  en gaat over tot de orde van de dag.

woensdag 8 juni 2011

Regeringsleider betrapt op vaagheden en populisme

In plaats van verantwoording af te leggen aan het parlement en gedegen antwoorden te geven op de vragen van de parlementariers heeft de regeringsleider D. Bouterse zich voor de zoveelste keer ontpopt als populist en niet kunnen imponeren. Het bleef op vage antwoorden, oppervlakkingheid van benadering.

De stroom van propagandistische uitspraken en verdachtmakingen waren deel van de strategie om een diepgaande discussie te ontlopen. Met verdachtmakingen alsof er reeds gelden zijn uitbetaald aan aannemers die o.a. de brug over het Saramacca kanaal de brug moet betalen probeerde Bouterse stemming te maken. Op de vraag of het-door hem- genoemd bedrag uitbetaald werd bleef hij stil.

Zijn coalitiegenoot van de Volksalliantie de heer P.Somohardjo heeft daarom terecht opgemerkt dat De Nationale Assemblee geen boodschap heeft aan verdachtmakingen en onthullingen. Wat verwacht wordt van een zichzelf respecterende regering dat zij bij geconstateerde onregelmatigheden de daartoe bevoegde instantie inschakeld ter bescherming van het algemeen belang. De discriminatie van de benadering van corruptiebestrijding heeft ook de aandacht getrokken van de Nieuw Front fractie die is verwoord door de coalitiepartner Somohardjo die stelde dat er wel een Rapport over de Gronduitgifte van het Ministerie van ROGB gedeponeerd is bij het Openbaar Ministerie maar in dit onderhavig geval niet.

Het is duidelijk dat NDP regering niet in staat is op objectieve, staatsrechterlijke en wetenschappelijke gronden regeringsbeleid te maken en uit te voeren maar zich slechts met eng populistische politiek bezighoudt.

De Nationale Partij Suriname verwerpt de politiekvoering van deze regering die tot nog toe slechts heeft geleid tot verhogingen van prijzen, devaluatie van onze munteenheid en verarming van onze sameleving.

NPs persdienst.

dinsdag 7 juni 2011

Opinie: Niemand mag wroeten in Afobaka stuwmeer’ 06-06-2011

June 7th, 2011

Derrick Ferrier, MSc:


Het Afobaka stuwmeer in Brokopondo bevat miljarden kubieke meters zoetwater, dat zowel op korte als lange termijn een rol kan spelen in de drinkwatervoorziening, maar de wateropslag is daarnaast een directe factor in de energievoorziening van Suriname. Daarom alleen al zou niemand mogen gaan wroeten op de bodem van het stuwmeer, vindt Derrick Ferrier, MSc, socioloog, planner en een ijverige observator van het aluminiumgebeuren in de wereld, vanwege zijn belangrijke rol als inkomstenbron voor Suriname.
Welke waarde je ook aan goud uit de bodem zou halen, het weegt volgens Ferrier niet op tegen de waarde van de elektriciteit uit het meer. Hij hecht heel veel waarde aan de miljarden kubieke meter zoetwater, dat er ligt. Drinkwatervoorziening wordt een steeds belangrijker issue in de wereld en hij voorspelt, dat op de lange duur ook dat veel meer waard zal zijn dan het beschikbare goud op de bodem van het meer.
Ferrier waarschuwde gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat goudwinning op de bodem van het meer ervoor kan zorgen, dat de grond wordt losgewoeld en dat die met het water in de turbines van de waterkrachtcentrale terechtkomt, met alle schade tot gevolg. Zijn betoog volgt nadat volksvertegenwoordiger Ronny Asabina vorige week in De Nationale Assemblee (DNA) erover had geklaagd, dat een ondernemer het meer heeft verkregen als goudconcessie en dat die aanstalten maakt om goud te gaan winnen op de bodem.
Maar Ferrier betwijfelt of de overheid een dergelijke concessie zonder meer kan uitgeven. Naar zijn beste weten spreekt de Brokopondo Overeenkomst uit 1958 tussen Suriname en de Suralco boekdelen. Hoewel hij bij voorbaat zegt de overeenkomst niet uit het hoofd te kennen, weet Ferrier na bestudering wel zeker dat Suralco daarin als exclusief concessionaris wordt aangeduid. Het meer is in dat kader Suralco’s wateropslagplaats voor de opwekking van energie in de Afobakadam.
,,Dus je kunt niet op de bodem van de wateropslagplaats gaan wroeten,” aldus Ferrier. Hij legt uit, dat ook de overheid niet zomaar voorbij kan gaan aan de bestaande overeenkomst en concessies of vergunningen uitgeven aan derden om er activiteiten te ontplooien.

,,Technisch is dat ook een levensgevaarlijke zaak voor onze nationale energievoorziening. Toen het meer werd aangelegd is besloten om de vegetatie te laten staan. De vegetatie houdt de bodem vast,” legt hij verder uit. Ongeveer 25 jaren na de aanleg hebben Braziliaanse en andere stuwmeer experts methoden laten zien, waarop op voorzichtige wijze selectief hout zou kunnen worden gewonnen. Dat wordt nu ook gedaan. Volgens Ferrier is de verguning daartoe aan Suralco verleend, waarna die een particulier met die rechten heeft uitgerust.
Dus ik geloof dat verhaal niet: ik geloof niet dat de Surinaamse overheid in de eerste plaats zo een overeenkomst zal schenden door aan een particulier te gaan zeggen, je mag op een concessie van een ander gaan werken; en in de tweede plaats: ik geloof ook niet dat zij zaken zouden toestaan die ecologisch in het algemeen, maar vooral voor het milieu in het bijzonder op korte en op lange termijn heel erg schadelijk zouden kunnen zijn. Niet alleen voor de mensen vlak bij het stuwmeer, niet alleen voor de exploitant van het waterkrachtwerk, maar voor ons allemaal.
Hij verwacht ernstig protest van exclusief concessionaris Suralco, als blijkt dat inderdaad derden op de bodem van de watervoorraad goud willen gaan winnen

zaterdag 4 juni 2011

Contact je NPS DNA leden via:

Naam : KENSENHUIS
Voornaam : PATRICK C.
Adres : Gravendamstraat no. 5 (Plantage Osembo)
E-mail : pkensenhuis@yahoo.com / p.kensenhuis@dna.sr
Telefoonnummer : 477366 / 0352302 / 08319976


Naam : WIJDENBOSCH mr. (Vice-Voorzitter)
Voornaam : RUTH J.
Adres : Dieterstraat no. 67
E-mail : ruth.wijdenbosch@sr.net / ruthwijdenbosch@hotmail.com / r.wijdenbosch@dna.sr /
Telefoonnummer : 532329 / 08802438


Naam : TJIN-A-TSOI
Voornaam : ARTHUR H.S.J.
Adres : Rode Kruislaan no. 40
Contact adres : Maagdenstraat no. 35
E-mail : surplaco@yahoo.com / a.tjinatsoi@dna.sr
Telefoonnummer : 434542 / 08550455 / 481101


Naam : VENETIAAN drs.
Voornaam : RUNALDO RONALD
Adres : Dieterstraat
E-mail : r.venetiaan@dna.sr

vrijdag 3 juni 2011

Verraders maken geen kans op voorzitterschap NPS

Leden van de Nationale Partij Suriname (NPS), die de partij ontrouw zijn geweest en de partij op cruciale momenten in de steek hebben gelaten, maken geen kans om voorzitter te worden. De interne verkiezingen van de NPS vinden plaats op een nader te bepalen datum na het feest rond het 65-jarig bestaan van de partij in september aanstaande. Voorzitter Ronald Venetiaan houdt het na 15 jaren voor gezien, maar de partijleider ziet zijn opvolger nog niet rondlopen.
,,We gaan voor vernieuwing, vernieuwing in de meest strikte vorm van het woord,” aldus Venetiaan. Hij zegt, dat een waardige kandidaat- voorzitter van de groene partij voldoende intellectuele vaardigheden bezit; in staat is op hoog niveau over allerhande onderwerpen te discussiëren; in staat is zich te verdiepen in onderwerpen betreffende economie, rechtsstaat, mensenrechten, democratie en allerhande zaken zoals ontwikkelingsvraagstukken. ,,Hij hoeft geen specialist te zijn, maar hij moet in algemene zin wel goed op de hoogte zijn van zaken,” vervolgt hij.
Venetiaan zei gisteravond in gesprek met De West dat de aspecten van de partijdiscipline minstens even belangrijk zijn. Zo wordt ook gekeken naar de mate, waarin de betrokkene een goed inzicht heeft en een gezonde keuze doet nu, en dat in het verleden heeft gedaan. Daarnaast tilt de NPS zwaar aan trouw. Hoewel de deuren open blijven voor dissidenten die de partij, eventueel om opportunistische redenen, hebben verlaten, zijn niet alle gangen even toegankelijk voor deze “verloren zonen”, die weer thuis zijn. ,,Ja , de partij is open, ook voor leden die weg zijn geweest, maar als we over het voorzitterschap praten is dat wat anders,” slaat Venetiaan verbaal terug als hem gevraagd wordt naar de bewegingsvrijheid van teruggekeerde leden. ,,Trouw aan de partij en de rechtsstaat, respect voor de mensenrechten en eerbied voor het leven en de persvrijheid. Een voorzitter moet de belichaming zijn van deze waarden”. Een oud-NPS-motto luidt “Trouw moet blijken”. En hoewel het heel moeilijk is voor iemand zijn trouw te bewijzen, is ontrouw gemakkelijk aan te wijzen, althans dat is de redenering van de partij. Tijdens het vraaggesprek rept Venetiaan met geen woord over Ronald Hooghart en John van Coblijn, die buiten de structuren als kandidaat-voorzitter zijn genoemd. Voor Venetiaan is het nog niet zo belangrijk te praten over de kandidaten van een verkiezing, die pas eind dit jaar plaatsvindt. Maar hoewel de structuren strict zijn welke procedures gevolgd moeten worden, hebben geïnteresseerden de vrijheid om in het openbaar te lobbyen en draagvlak te zoeken. Uiteindelijk zullen de elf (11) stemgerechtigden op het partijcongres bepalen wie het stuur van hem overneemt.
,,Want wat ik daarnet niet heb genoemd bij de opsomming van de voorwaarden, is het vereiste draagvlak. Je kunt nog zo kundig en trouw zijn, je hebt draagvlak nodig,” zegt Venetiaan.
Zijn grootste zorg en uitdaging dezer dagen is om ervoor te waken dat wat hij samen met het huidig team heeft opgebouwd, niet terechtkomt in onkundige handen, waardoor dat alles teloor gaat. De toonaangevende partij in de Nieuw Front-kabinetten Shankar/Arron (1987-1990), Venetiaan/Ajodhia (2000-2005) en Venetiaan/Sardjoe (2005-2010) overleefde de verkiezing van mei vorig jaar met een bescheiden vier zetels. Zelfs in de oppositie moest de NPS het fractievoorzitterschap overlaten aan NF-partner VHP, die tweemaal zoveel zetels binnenhaalde. Een partijcommissie heeft de verkiezingsresultaten onderzocht en een evaluatie gedaan. De partij zoekt de fout na studie bij zichzelf. Zij is bereid te corrigeren en maakt zich nu al op voor een massale reorganisatie de komende maanden om terug te veren en uit te groeien tot de NPS van weleer, allemaal voor één doel: “een beter Suriname”

DE WEST d.d. 2 juni 2011

donderdag 2 juni 2011

SRD 30 miljoen Defensie binnen 8 maanden 'verdwenen'

Paramaribo - Ivan Fernald, ex-minister van Defensie, vindt dat hij met de uitspraken van president Desi Bouterse bij de beëdigingplechtigheid van 38 officieren ruim anderhalve week terug, uit zijn tent is gelokt. Bij verschillende aangelegenheden is volgens hem sinds deze regering aanzit, getracht de geschiedenis rond het leger te verdraaien. “Laat de regering aan de samenleving komen ...
verklaren waar de meer dan SRD 30 miljoen, welke het ministerie van Defensie meer had opgebracht op de begroting van 2010 voor beleidsdoeleinden ten opzichte van 2009 gebleven is. Geen spijker is geslagen sinds 12 augustus 2010”, zegt Fernald.

Volgens de ex-minister is er, ondanks dat deze tegoeden er waren, niets significants meer gebeurd met het leger. “Laat deze regering komen vertellen waar dat geld naar toe is gegaan. Herhaaldelijk zijn op verschillende momenten onwaarheden rond de geschiedenis van het leger verteld”, meent hij. Het zou volgens de ex-bewindsman van grootheid getuigen als de huidige regering de fakkel opneemt en verder gaat dan te zitten natrappen.

Het is niet dat hij nu in de verdediging gaat, maar het verdient wel aandacht om met enkele wapenfeiten de verdraaide geschiedenis recht te trekken, meent hij. Voorts vraagt hij zich af wat wordt bedoeld met de oude glorie van het leger. De periode 1975 tot 1980 of 1980 tot 1987 toen het leger werd gebruikt voor allerlei doeleinden, waarvoor het niet bestemd is? Het leger was volgens hem totaal verwaarloosd, ook in de periode van de regering Wijdenbosch.

Pas in 2000, toen minister Assen de scepter zwaaide, is ondanks de schaarse middelen, getracht om het leger weer op peil te krijgen. De ex-bewindsman verwijst naar zijn afscheidsrede. Hij vindt dat het meest markante in zijn periode was, de renovatie van de verschillende kazernes, waaronder de Memre Boekoe-kazerne en de kazernes van Albina en Nickerie. Ook andere fysieke zaken van het leger zoals de Ismay van Wilgen Sporthal, die is gerenoveerd en het in het leven roepen van het NCCR ziet de ex-bewindsman als wapenfeiten.


Ook heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken bij monde van ex-minister Maurits Hassankhan aangehaald dat Defensie de beste HRM -structuur van de overheid heeft. “Hoe zou dit dan kunnen komen?” vraagt Fernald.

Er zijn in zijn periode meer dan tweehonderd militairen naar het buitenland gegaan voor opleidingen, beweert hij. Hij vraagt zich af waarom er in 1996 geen beleid komen, gericht op de ex-militairen”, vraagt hij zich af. Hij hoopt verder dat men het niet heeft over de Persoonlijke Standaard Uitrusting van het leger, want die is in voldoende mate achtergelaten.

Kortom, is volgens Fernald meer dynamiek gebracht in het leger in de afgelopen jaren en soldaten kunnen nu met opgeheven hoofd lopen. “Samen met de toenmalige bevelhebber en overigen met wie ik een goede verstandhouding had, is hiervoor gezorgd”, geeft hij aan. Hij hoopt dat partijpolitiek nu niet terug zal worden gebracht in het leger, want hiervoor heeft hij beslist gewaakt. “Het is goed te realiseren dat we met ons allen het beste willen hebben voor het leger”, aldus Fernald.

woensdag 1 juni 2011

Het verwijt:” Ontwikkelingshulp is op”.

Uw partij luisterde met stijgende verbazing naar de NDP regeringsvertegenwoordigers zich verontschuldigen voor de finaciele krapte met de opmerking “ja, maar nu hebben wij geen ontwikkelingshulp meer”.
De NPS houdt u voor dat het dezelfde politic zijn die in hun “verwoestende revolutionaire periode” steeds hebben geroepen dat zij geen hulp van Nederland willen.Nu wordt er “gehuild “. Laat het duidelijk zijn.Deze regering heeft niet de vaardigheid om invulling te geven aan vriendschappelijke relaties met het buitenland en met name Nederland op basis van wederzijds respect en voordeel.In Nederland wonen aanzienlijke groepen Surinamers die de beste relaties wensen met hun thuisland.Wat zien wij echter gebeuren dat de Surinaamse regering o.l.v. Bouterse deze relaties ernstig verstoren vanwege een persoonlijk probleem met de justitie in Nederland.Hoe kan men de Front regeringen verwijten als zij wel in staat zijn om geode en vriendschappelijke relaties op te bouwen met o.a. Nederland zodat wij ons volk er voordelen aan heeft.
Overigens is het oud nieuws wanneer gesteld wordt dat de regering-Venetiaan goed begunstigd werd met gelden uit de ontwikkelingspot van Nederland. Een ieder, die de contemporaine geschiedenis van dit land heeft gevolgd vanaf 25 november 1975 weet hoe het gegaan is met het ontwikkelingsverdrag tussen Nederland en Suriname, dat door Henck Arron en Joop den Uyl werd ondertekend. We weten ook hoeveel honderden miljoenen Nederlands courant er aan de regering-Chin a Sen werden geschonken na de coup van Bouterse en kolonel Hans Valk, die vanuit Den Haag werd georkestreerd en tot in de finesses voorbereid door de voormelde hoge Nederlandse officier. Ook is het bekend waarom een hevig teleurgesteld Den Haag uiteindelijk in december 1982 de ontwikkelingshulp totaal stopte. Eigenlijk mag worden opgemerkt, dat reeds enkele maanden voor de moorden van 8 december Den Haag al de vinger op de knip had geplaatst. Reeds na de coup van Rambocus en de standrechtelijke executie op een brancard van Wilfried Hawker was Nederland wars geraakt van het verder financieel ondersteunen van een militair regiem geleid door Bouterse en enkele burgers, die werkten binnen een kabinet, dat constant onder druk stond van de militairen. Na de moorden van december 1982 was het dan ook afgelopen met de ontwikkelingssamenwerking en dat hebben we de daarop komende jaren ook goed kunnen merken aan de pina, die we allen moesten ondergaan. In 1987 leek het er even op alsof Nederland weer over de brug zou komen. Nederland hield ook in de transitieperiode de vinger op de knip en liet mondjesmaat geld los. We kennen het Structureel Aanpassingsprogramma.Tijdens de regering-Venetiaan I kwamen de middelen uit het verdrag van 1975 weer redelijk goed op gang. Tijdens het kabinet-Wijdenbosch 1996-2000 was het weer helemaal hommeles. Den Haag steekt het ook vanaf 1982 niet onder stoelen of banken geen samenwerking met Bouterse te willen hebben . Het laatste ook gezien zijn veroordeling bij verstek voor drugssmokkel ( de zogeheten Stellendam-affaire) in Nederland. Dat men er niet gebrand op is op welke wijze dan ook samen te werken met een regiem-Bouterse hebben we vanaf augustus van het vorig jaar gemerkt. De relatie met Nederland is op het politieke vlak dan ook op een zeer laag pitje beland. Ook de diplomatieke betrekkingen stellen momenteel weinig voor. Nederland is echt niet bereid dit regiem te steunen. We zien het ook aan de zogeheten politieprojecten, die allemaal stilliggen en op betere tijden wachten. Dit allemaal tot groot ongenoegen van velen binnen deze gemeenschap, die geen stilstand en isolement van dit land meer willen. Dat Nederland de regering-Venetiaan wilde ondersteunen was zijn goed recht. Nederland kan een regering onder leiding van Bouterse niet ondersteunen gezien zijn verleden en de verstekveroordeling, die de man in Nederland heeft. Dat Den Haag de Nieuw Front regering de ontwikkelingsgelden van 1975 toespeelde is, omdat ze sympathiek stond tegenover dit kabinet en omdat de president uit deze regering niet door Interpol wordt gesignaleerd voor zijn aandeel bij drugssmokkel en ook geen verstekvonnis op zijn naam heeft

Bronnen: De West
Archief NPS

Journalisten uit protest weg uit RvM-persconferentie op 26 mei j.l.

Journalisten zijn en mass uit de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) weggelopen. De journalisten hadden zich boos gemaakt nadat journalist Harvey Panka van ATV genegeerd werd om verduidelijking te vragen op uitspraken van RGB minister Simon Martosatiman. De journalisten met als spreekbuis Panka vroeg zich af wat het nut is van de persontmoeting als journalisten geen vragen mogen stellen en ministers niet hoeven te antwoorden.

RGB minister had net daarvoor gezegd, dat ministers uit het laatste kabinet elk twee percelen hebben gekregen. De journalist wenset de documentatie om de uitspraak te toetsen. De conferentier van regeringszijde Jason Gentle stak daar een stokje voor. ,,Nee, meneer Panka, u hebt al twee vragen gesteld,” beet hij hem toe. De maat was toen vol voor de journalisten. Het is niet de eerste keer, dat de pers en de RvM met elkaar overhoop zaten over de orde van de wekelijkse persconferentie. Journalisten klagen erover, dat ze worden geschoffeerd door de ministers, dat ze door de gespreksleider worden beknot wanneer ze “lastige vragen” stellen en dat deze zich al te vaak als berschermer opwerpt voor de ministers. In voorkomende gevallen verschuilt hij zich dan achter het argument, dat hij de orde van de persconferentie aan het handhaven is.

De NPS commewijne vindt de wijze hoe journalisten behandeld worden onder deze regering een gevaar voor onze persvrijheid. De bezorgdheid is niet ongegrond daar wij weten hoe de pers is “afgeslacht” in de militaire periode o.l.v. dezelfde bestuurders die nu de dienst uitmaken. De NPS commewijne roept een ieder op alert te zijn en de bevochten vrijheden waaronder de persvrijheid te verdedigen.

NPS Commewijne