zondag 7 maart 2010

Dag van de Vrouw

Statement van de President van de Republiek Suriname, Drs. R.R. Venetiaan
i.v.m de internationale Dag van de Vrouw
8 maart 2010

Wederom herdenken we vandaag, samen met de wereldgemeenschap, de internationale dag van de vrouw. Een dag waarbij we stilstaan bij de rol die vrouwen spelen in ons gezin, in onze samenleving en in de ontwikkeling van ons land.

Vrouwen zijn significant aanwezig in het onderwijs, in de verpleging en in andere beroepen, die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van ons land. Immers onderwijs staat aan de basis van welvaart en welzijn, zowel voor het individu als voor een natie, terwijl goede gezondheidszorg een garantie is voor een gezond en productief volk .

Internationaal wordt dit jaar specifiek aandacht geschonken aan de Bejing Declaration and Platform for Action, welke 15 jaar geleden is aangenomen. De aanwezige landen bij die conferentie hebben zich toen gecommitteerd om gelijkheid, ontwikkeling en vrede voor vrouwen overal ter wereld te bewerkstelligen door middel van stimulatie van actieve participatie van vrouwen, waarbij zij in de gelegenheid moeten worden gesteld mede te beslissen in economische, sociale, culturele en politieke aangelegenheden, zowel thuis als op de werkvloer, nationaal en internationaal. Duidelijk is gesteld dat gelijkheid niet alleen een kwestie is van mensenrechten maar ook een conditie voor sociale rechtvaardigheid.
In de Verenigde Naties is momenteel gaande de vergadering van de Commission of the Status of Women met als belangrijk doel de evaluatie van de implementatie van de Bejing Declaratie in de verrschillende lidstaten. Ook wordt nagegaan hoe in de komende jaren hieraan verder invulling te geven.

Het thema voor de herdenking dit jaar is: “Equal rights, equal opportunities: progress for all”.”Gelijke rechten, gelijke mogelijkheden: vooruitgang voor een ieder”. We kunnen ons terug vinden in dit thema en zien in Suriname goede vooruitgang ten aanzien van het aspect van gelijke rechten en mogelijkheden voor mannen en vrouwen. Dit komt het best tot uiting in ons onderwijssysteem, welke op alle niveau’s toegankelijk is voor zowel jongens als meisjes. Dit heeft ertoe geleid dat vrouwen al lang niet meer slechts huismoeders en onderbetaalde krachten zijn . In de afgelopen jaren hebben vrouwen overal ter wereld, dus ook in Suriname, zich geschoold en zien we ze geplaatst in verschillende (management) functies bij zowel de overheid als het bedrijfsleven en zijn ze dé voortrekkers in de NGO-beweging.

Ondanks dit is de positie van de vrouw nog steeds aan verbetering toe. Teveel mensen beseffen noch begrijpen het aspect van gender gelijkheid en geven de vrouw, die in het gezin de moeder is van onze kinderen, of onze eigen moeder, de plaats en het respect niet die zij verdient. Vrouwen worden nog te vaak gezien als ondergeschikt aan de man, waarbij er zelfs niet geschroomd wordt haar ondergeschikt te maken aan haar eigen zoons.

Dit alles, terwijl vrouwen vanuit hun positie in het gezin een hoeksteen voor de samenleving vormen.

Redenen genoeg dus om het thema voor dit jaar met vereende krachten waar te maken en vrouwen gelijke rechten en mogelijkheden als mannen te laten beleven.
We hebben met zijn allen, vrouwen en mannen , overheids instituten, bedrijfsleven, NGO’s en religieuze organisaties op internationaal, nationaal en gemeenschaps niveau de plicht om dit waar te maken.

Dit jaar is voor Suriname een verkiezingsjaar en met het oog hierop roep ik de vrouwen op om het recht welke in onze wetgeving verankerd is te beleven en hun kansen aan te grijpen om zich verkiesbaar te stellen, maar vooral om hun stem uit te brengen op 25 mei 2010.

Mag ik allen feliciteren, in het bijzonder de vrouw met het resultaat dat tot nu toe bereikt is met betrekking tot gelijke rechten en gelijke mogelijkheden en u succes toewensen in uw streven om dit verder uit te bouwen naar vooruitgang voor een ieder.

Geen opmerkingen: