vrijdag 17 mei 2013

WATEROVERLAST

 

Paramaribo, 17 mei 2013

 

Aan:

de Voorzitter van De Nationale Assemblee,

mw drs. J. Geerlings-Simons.

Alhier

 

 

Geachte Voorzitter,

 

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, vragen U hierbij krachtens artikel 29 van het Reglement van Orde, om op de meest korte termijn een openbare vergadering te willen uitschrijven met als agendapunt:

“Bespreking van de verontrustende situatie als gevolg van wateroverlast in vele gebieden in Paramaribo en districten.”

 

Vele gebieden in Paramaribo en districten hebben thans te kampen met ernstige wateroverlast. Landbouwers lijden hierdoor grote schade terwijl bewoners in woonwijken schade ondervinden aan have en goed.

Voorts brengt deze situatie van wateroverlast gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarnaast is er sprake van dijkdoorbraken of dreiging daarvan met name in het Weg naar Zee gebied, in Marowijne, in Saramacca, in Para, in Commewijne en in andere delen van het land.

 

Vanuit de regering wordt onvoldoende aandacht besteed aan het voorkomen van het onder water lopen van grote gebieden, waarmee een groot deel van de bevolking direct of indirect mee geconfronteerd wordt. Hoewel binnen de Regering verschillende ministeries (Openbare Werken, LVV, RO, ROGB) qua hun taakstelling op de één of andere manier te maken hebben met de natte infrastructuur en door de Regering keer op keer is aangegeven dat er geen financiële problemen zijn binnen de overheid, zien wij onvoldoende activiteiten van overheidswege in het veld, die moeten leiden tot adequate aanpak van wateroverlast en de gevolgen daarvan.

 

 

Hoogachtend,

R. Randjietsingh, A.Gajadien, R.Zeeman, G.Castelen, C.Breeveld, L.Soerdjan, A.Tjin-A-Tsoi, R.Wijdenbosch, M.Rathipal, P.Kensenhuis

 

Geen opmerkingen: